Chapter

Section-47 Common eye Abnormalities

By: Murali Krishnan S, Mainak Bhattacharyya, Arshi Singh, R Vedhanayaki, Saumika Singh, Ritu Arora, Shivani Grover, AK Amitava, Aditi Manudhane, Divya Jain, Sandra C Ganesh, Digvijay Singh, Vaishali Vasavada, Kalpana Narendran, SR Rathinam, Sima Das, Abhay R Vasavada, Apjit Kaur, Kirti Singh, Pradeep Sharma
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Section-47 Common Eye Abnormalities

By: R Vedhanayaki, Ritu Arora, Koushik Tripathy, Shivani Grover, AK Amitava, Savleen Kaur, Aditi Manudhane, Divya Jain, Sajani K Shah, Karobi Lahiri Coutinho, Sandra C Ganesh, Digvijay Singh, Kalpana Narendran, SR Rathinam, Abhay R Vasavada, Apjit Kaur, Pradeep Sharma, Pradeep Venkatesh
(2018)

Edition : 2/e

PG Textbook of PediatricsChapter

Chapter-35 Orbital Imaging

By: Apjit Kaur, Mohit Khattri
(2011)

Edition : 2/e

Clinical Ophthalmology: Medical and Surgical Approach


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved