Customize your search

Content Type
Category
Speciality
Pub Year
Authors

Article

Exploration of Medicinal Plants in North District of Tripura

By: Chinmay Rath , Ashish Kumar Tripathi , Gyati Anku , Kartar Singh Dhiman , Tapashi Borah , Nagayya Shiddamallayya , Anupam Kumar Mangal , Binod Bihari Dora

Volume:5, issue:3(2020)

Journal of Drug Research in Ayurvedic Sciences


Article

Observation on Single-plant Therapy (Ekala Dravya Chikitsa) among Folk Healers of Andaman and Nicobar Islands, India

By: Chinmay Rath , Ashish Kumar Tripathi , Bonthu Susmitha , Santosh S Mane , Pravin R Masram , Sugriv K Gaur , Joseph GV Rattna , Thekkekkootthumughath P Sinimol , Mayur Y Kamble

Volume:4, issue:3(2019)

Journal of Drug Research in Ayurvedic Sciences


Article

Local Health Traditions (LHTs)/Ethnomedical Practices (EMPs) for Sikkim: A Survey Report

By: Narayanam Srikanth, Chinmay Rath, Ashish Kumar Tripathi, Gyati Anku, Devanjal Bora, Bonthu Susmitha, Tapashi Borah, Nagayya Shiddamallayya, Tushar Kanti Mandal, Anupam Kumar Mangal

Volume:3, issue:3(2018)

Journal of Drug Research in Ayurvedic Sciences


Article

Ayurveda and Plant-based Interventions for Cancer Management: A Systematic Review

By: Narayanam Srikanth, Manohar S Gundeti, Amrish Dedge, Shruti Khanduri, Parth Dave, Ashish Kumar Tripathi, Thrigulla Sakethram, R Govind Reddy

Volume:2, issue:2(2017)

Journal of Drug Research in Ayurvedic Sciences


Article

Indigenous Medicinal Plants of Northeast India in Human Health: Literary Note

By: Rama Shankar, Ashish Kumar Tripathi, Gyati Anku, Shazia Neyaz, Mohan S Rawat

Volume:2, issue:2(2017)

Journal of Drug Research in Ayurvedic Sciences


Journal

Journal of Drug Research in Ayurvedic Sciences

By: Vaidya Kartar Singh Dhiman, N. Srikanth, A. K. Mangal, Shruti Khanduri, Chinmay Rath, Ashish Kumar Tripathi, V.K. Kapoor, Gian Singh, Y.K.S. Rathore, Vinay Janardan Shukla, H.B. Singh, P. Das, Veena Gupta, S. Rajasekharan, V.K. Singh, V.K. Joshi, Rabinarayan Acharya, Tanuja Nesari, Dr. Galib, Manasi Deshpande, K. Nisteswar, V.K. Lal, Rajeev Sharma, Dr. Harisha, S.J.S. Flora, K.K. Srivastava, Y.P. Sahni, A.P. Somkumar, Dr. Dinesh Kumar Bhardwaj, Sangita Bansal, S.N. Gaidhani, Ravindra Singh, Rajeshwari Singh, B.S. Sharma, Vinod Kumar Lavaniya, Arjun Singh, Mukesh Chincholikar, C.K. Katiyar, V. Sridevi, Bidhan Mahajon, Akash Mishra., S.S. Handa, D.R. Nag, S.B. Babbar, Mita Kotecha, Rakesh Maurya, Anand Kumar Choudhary, Suresh Kumar, Neeraj Tandon, Vidhu Aeri, Nariya Mukeshkumar, Karan Vasisht, Dinesh Kumar Agrawala, Nagendra Singh, N.K. Dubey, Damodar Gupta, J.L.N. Sastry, Manisha Mangal, Y.C. Tripathi, Subhash Chandra Verma, Anupam Maurya, R.P. Meena, Virendra Singh Rana, Maninder Karan, Promila Pathak, Vinod Kumar Dumka, Mukesh Kumar Nariya, Suresh Kumar Sharma, Mark Rosenberg, Jorge Luis Berra, Antonio Morandi, Gopal Basisht, Krishna U.K., H.S. Sharma, G. Geetha Krishnan


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved