Chapter

Section-36 Gastrointestinal Disorders

By: R Bhanu Vikraman Pillai, Uma Padhye Phatak, Rohan Malik, Vyom Aggarwal, Ketan Parikh, Geeta M Govindaraj, Dinesh S Pashankar, Madhu S, Sayed Mohammed Akbar, VS Akbar Sherif, S Arivu Selvan, Sumathi Bavanandam, B Bhaskar Raju, John Matthai, Sarah Paul, Praveen Kumar, A Riyaz, Prakash Agarwal
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Chapter-82 Chronic Abdominal Pain

By: Sarah Paul,John Matthai
(2017)

Edition : 1/e

Algorithms in PediatricsChapter

Chapter-01 Gastroesophageal Reflux

By: Sarah Paul, John Matthai
(2013)

Edition : 2/e

IAP Specialty Series on Pediatric Gastroenterology


Chapter

Chapter-14 Liver Function Tests

By: Sarah Paul, John Matthai, Saravanapandian
(2013)

Edition : 2/e

IAP Specialty Series on Pediatric Gastroenterology


Chapter

Chapter-15 Acute Hepatitis

By: Sarah Paul, John Matthai
(2013)

Edition : 2/e

IAP Specialty Series on Pediatric Gastroenterology


Book

IAP Specialty Series on Pediatric Gastroenterology

By: Ashish Bavdekar, John Matthai, Malathi Sathiyasekaran, SK Yachha
(2013)

Edition : 2/e


Chapter

Chapter-01 Gastroesophageal Reflux

By: Sarah Paul, John Matthai
(2008)

Edition : 1/e

IAP Speciality Series on Pediatric Gastroenterology


Chapter

Chapter-11 Acute Hepatitis

By: Sarah Paul, John Matthai
(2008)

Edition : 1/e

IAP Speciality Series on Pediatric Gastroenterology


Book

IAP Speciality Series on Pediatric Gastroenterology

By: Ashish Bavdekar, John Matthai, Malathi Sathiyasekaran, Surender Kumar Yachha
(2008)

Edition : 1/e


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved