Chapter

Section-36 Gastrointestinal Disorders

By: R Bhanu Vikraman Pillai, Uma Padhye Phatak, Rohan Malik, Vyom Aggarwal, Ketan Parikh, Geeta M Govindaraj, Dinesh S Pashankar, Madhu S, Sayed Mohammed Akbar, VS Akbar Sherif, S Arivu Selvan, Sumathi Bavanandam, B Bhaskar Raju, John Matthai, Sarah Paul, Praveen Kumar, A Riyaz, Prakash Agarwal
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Chapter-23 Pediatric Surgery

By: Manjusha Sailukar, Ketan Parikh, Geetha S, K Nedunchelian
(2021)

Edition : 1/e

Partha’s Current Trends in Diagnosis and Management in Pediatric and Adolescent Practice


Chapter

Chapter-18 Pediatric Subspecialties

By: Payal Gupta, Ketan Parikh, Upreet Dhaliwal, Manisha Jana, H Paramesh, PK Baskar, Manju Mehta, Divya Prabhat, Prakash P Kotwal, Parimalam Kumar, Jayakar Thomas, Arun Kumar Gupta
(2019)

Edition : 7/e

IAP Textbook of PediatricsChapter

Section-36 Gastrointestinal Disorders

By: Geeta M Govindara, Uma Padhye Phatak, Rohan Malik, R Bhanu Vikraman Pillai, Ketan Parikh, Dinesh S Pashankar, Madhu S, Sayed Mohammed Akbar, VS Akbar Sherif, S Arivu Selvan, Sumathi Bavanandam, B Bhaskar Raju, Sarah Paul, Praveen Kumar, A Riyaz, Prakash Agarwal
(2018)

Edition : 2/e

PG Textbook of Pediatrics10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved