Chapter

Section-21 Behavior and Learning

By: Sneh Kapoor, Rajeev Ranjan, Rohit Verma, Rajni Khajuria, Prathibha Karanth, Suresh Kotagal, Rajalakshmi Iyer, Ruchi Mishra, Sumaira Khalil, Rahul Jain, Rajesh Sagar, Praveen Suman, Monica Juneja, Manju Mehta, Koushik Sinha Deb, Devendra Mishra, Piyush Gupta, Chitra Sankar, Nandini Mundkur
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Chapter-18 Pediatric Subspecialties

By: Payal Gupta, Ketan Parikh, Upreet Dhaliwal, Manisha Jana, H Paramesh, PK Baskar, Manju Mehta, Divya Prabhat, Prakash P Kotwal, Parimalam Kumar, Jayakar Thomas, Arun Kumar Gupta
(2019)

Edition : 7/e

IAP Textbook of Pediatrics


Chapter

Chapter-43 Child and Adolescent Psychiatric Disorders

By: Dilip R Patel,Manju Mehta,Rajesh Sagar,Malavika Kapur,Raju Sedhain,Pramodh Bhardhwaj,PB Behere,A Das,AP Behere,Laura Murray,A Mulmule,SS Nathawat,Joyita Sinha,Varun S Mehta,N Parvez
(2018)

Edition : 3/e

Textbook of Postgraduate Psychiatry (2 Volumes)Chapter

Section-21 Behavior and Learning

By: Sneh Kapoor, Rajeev Ranjan, Rohit Verma, Rajni Khajuria, Prathibha Karanth, Suresh Kotagal, Sumaira Khalil, Rahul Jain, Rajesh Sagar, Praveen Suman, Monica Juneja, Manju Mehta, Koushik Sinha Deb, Devendra Mishra, Piyush Gupta, Chitra Sankar, Nandini Mundkur
(2018)

Edition : 2/e

PG Textbook of PediatricsChapter

Chapter-18.1 Common Behavioral Problems

By: Manju Mehta
(2013)

Edition : 5/e

IAP Textbook of Pediatrics


Chapter

Chapter-202 Child Abuse: An Unrecognized Problem

By: Manju Mehta, Rajesh Sagar, Raman Garg
(2012)

Edition : 2/e

Advances in Pediatrics (2 Volumes)Chapter

Chapter-03 Attention

By: Manju Mehta
(2009)

Edition : 2/e

Behavioural Sciences in Medical Practice


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved