Journal

Pediatric Infectious Disease

By: Kheya Ghosh Uttam, Piyush Gupta, Ritabrata Kundu, Vijay N Yewale, Jaydeep Choudhury, Abhay K Shah, Dhanya Dharmapalan, Shyam Kukreja, Suhas V Prabhu, Tanu Singhal, Balasubramanian S, Pramod M Kulkarni, Basavaraja G.V., Atul Kulkarni, Sangeeta Joshi, Sanjay Mankar, Vidya Krishna, Raju C Shah, Baldev Prajapati, A J Chitkara, Dr Shivananda, Indrashekar Rao, Bhaskar Shenoy, Tapisha Gupta, Anita Shet, Sushant Sahastrabuddhe, Prasad Bhandary, Harish Reddy, Neeraj Verma, Yagnesh  Popat, Basavaraja G V , Laxman Shreshtha, Manisha Rana


Book

Developmental Pediatrics

By: Krishan Chugh, Anupam Sachdeva, Ajay Gambhir, Satinder Aneja, AP Dubey, Shyam Kukreja
(2015)

Edition : 1/e


Book

Mechanical Ventilation

By: Krishan Chugh, Anupam Sachdeva, Ajay Gambhir, Satinder Aneja, AP Dubey, Shyam Kukreja
(2015)

Edition : 1/e


Book

Nephrology

By: Krishan Chugh, Anupam Sachdeva, Ajay Gambhir, Satinder Aneja, AP Dubey, Shyam Kukreja
(2015)

Edition : 1/e


Book

Cardiology

By: Krishan Chugh, Anupam Sachdeva, Ajay Gambhir, Satinder Aneja, AP Dubey, Shyam Kukreja
(2015)

Edition : 1/e


Book

Pulse in Pediatric Intensive Care

By: Krishan Chugh, Anupam Sachdeva, Ajay Gambhir, Satinder Aneja, AP Dubey, Shyam Kukreja
(2015)

Edition : 1/e


Book

Antimicrobial Policy

By: Krishan Chugh, Anupam Sachdeva, Ajay Gambhir, Satinder Aneja, AP Dubey, Shyam Kukreja
(2015)

Edition : 1/e


Book

Nursing in Pediatric Intensive Care

By: Anupam Sachdeva, Ajay Gambhir, Satinder Aneja, AP Dubey, Shyam Kukreja, Krishna Chugh
(2015)

Edition : 1/e


Book

Textbook of Pediatric Infectious Diseases

By: Vijay N Yewale, Digant D Shastri, Abhay K Shah, Kheya Ghosh Uttam, Ritabrata Kundu, Jaydeep Choudhury, Dhanya Dharmapalan, A Parthasarathy, Shyam Kukreja, Ashok Rai, Sanjay Krishna Ghorpade, Vasant Khalatkar
(2019)

Edition : 2/e


Book

Hematology Oncology for Nurses

By: Anupam Sachdeva, Ajay Gambhir, Satinder Aneja, AP Dubey, Shyam Kukreja, Krishna Chugh
(2015)

Edition : 1/e


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved