Chapter

Chapter-05.07 Mycoplasma Infection

By: Srinath MV, Somu Sivabalan
(2023)

Edition : 3/e

IAP Textbook of Pediatric Infectious Diseases


Chapter

Section-29 Bacterial Infections

By: Manvi Singh, Kayur Mehta, Chabungbam Smilie, Vidushi Mahajan, Zaki Syed, Nishant Jaiswal, Janani Ravi, Thangavelu Sangaralingam, Prerna Batra, VG Ramachandran, Janani Sankar, Somu Sivabalan, Anita Shet, Pramod Sharma, Jaydeep Choudhury, Meenu Singh, Apurba Ghosh, Nupur Ganguly, Monjori Mitra, Piyush Gupta
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Chapter-20 Management of Acute Asthma

By: Srinath MV, Somu Sivabalan
(2021)

Edition : 2/e

Manual of Pediatric Allergy


Chapter

Chapter-08.9 Choking

By: Somu Sivabalan
(2020)

Edition : 1/e

Differential Diagnosis in Pediatrics


Chapter

Chapter-04 Common Bacterial Infections

By: Sangeeta Sharma,Raju C Shah,Ajay Kalra,Rajeshwar Dayal,Somu Sivabalan,Yashwant Patil,V Poovazhagi,Alok Kumar Deb,Abhay K Shah
(2019)

Edition : 2/e

Textbook of Pediatric Infectious Diseases


Chapter

Chapter-20 Pediatric Procedures

By: Anjali Tomar, Suresh Kumar S, S Sachidananda Kamath, Arun Phatak, Somu Sivabalan, P Ramachandran, Jaydeep Choudhury, Pooja Dewan, Baldev S Prajapati, Archana Kher, Sandeep B Bavdekar, A Parthasarathy, Jeeson C Unni
(2019)

Edition : 7/e

IAP Textbook of Pediatrics


Chapter

Section-29 Bacterial Infections

By: Sivamurukan Palanisamy, Abhishek Jain, Sriram Krishnamurthy, Vidushi Mahajan, Zaki Syed, Nishant Jaiswal, Janani Ravi, Thangavelu Sangaralingam, Prerna Batra, Subhasish Bhattacharyya, Janani Sankar, Somu Sivabalan, Pramod Sharma, P Ramachandran, Jaydeep Choudhury, Meenu Singh, Apurba Ghosh, Nupur Ganguly, Monjori Mitra, Piyush Gupta
(2018)

Edition : 2/e

PG Textbook of Pediatrics


Chapter

Chapter-04 Infections

By: P Ramachandran, Somu Sivabalan, U Umadevi, MVN Malleswari, Palani Gunasekaran, A Somasundaram
(2017)

Edition : 1/e

Practical Pediatric Digest


Chapter

Chapter-41 Recurrent Wheezing in Childhood

By: Somu Sivabalan
(2014)

Edition : 1/e

Pediatrics for Practitioner


Chapter

Chapter-17 Management of Acute Asthma

By: Somu Sivabalan
(2013)

Edition : 1/e

Manual of Pediatric Allergy


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved